Syndikát západočeských novinářů

Zaregistrujte se u nás a podpořte tak činnost územní organizace. Získáte přístup k výhodám, které členství v syndikátu novinářů nabízí. Obdržíte rovněž průkaz člena SN ČR, případně Mezinárodní novinářský průkaz. Registrace je zdarma. Neplatíte žádné poplatky navíc, pouze běžný členský příspěvek Syndikátu novinářů ČR. Bližší informace vám poskytne naše kancelář.

Členství

Syndikát západočeských novinářů – organizační jednotka Syndikátu novinářů České republiky, člena mezinárodní federace novinářů (IFJ)

Syndikát je dobrovolným profesním sdružením novinářů. Jeho členem se může stát každý aktivní novinář, ať už pracuje na stálý pracovní poměr, nebo volně spolupracuje s několika redakcemi. Člen je povinen dodržovat Stanovy a především řídit se Etickým kodexem novináře. Syndikát novinářů je politicky neutrální, nezávislý na ideologických, náboženských, politických a ekonomických státních i soukromých strukturách. Aktivně se angažuje za svobodu shromažďovat, analyzovat a šířit informace prostřednictvím tištěných a elektronických médií, svobodu vyjadřovat názor včetně svobody kritizovat, oponovat vládám a politickým a ekonomickým strukturám, veřejným nebo soukromým.

Kdo a jak se může stát členem?

Členem syndikátu může být člověk, který má z novinařiny většinu svých příjmů, nebo jí věnuje většinu svého času. Členem se může stát také student žurnalistiky nebo příbuzného oboru a bývalý novinář-senior.

Řádné členství

a) Řádným členem se může stát novinář, který beze zbytku splňuje podmínky členství. Řádní členové mají právo za podmínek určených těmito stanovami volit členy orgánů SN ČR a právo být voleni do orgánů SN ČR. Řádný člen platí zápisné a členský příspěvek do SN ČR, je držitelem průkazu SN ČR a má právo být držitelem průkazu Mezinárodní federace novinářů.
b) Členem se novinář stane 12 měsíců po podání přihlášky, pakliže po celou tuto dobu splňuje podmínky členství stanovené těmito stanovami. To neplatí pro členy s přerušeným členstvím, případně pro novináře, kteří v minulosti již byli řádnými členy SN ČR a prokazatelně splňovali podmínku dlouhodobého působení v oboru. Podrobnosti o čekatelství na členství stanoví odstavec II. tohoto článku.
c) Řádným členem se může stát také vysokoškolský pedagog, který se podílí na vzdělávání a výchově novinářů a také sám publikuje, ať už v médiích nebo v odborných knihách a časopisech.
d) Řádným členem SN ČR nemohou být osoby, které jsou členy volených orgánů právnické osoby podnikající v oblasti médií (s výjimkou členů dozorčích rad volených jako zástupci zaměstnanců), většinovými vlastníky hromadného sdělovacího prostředku, zaměstnavateli novinářů, tiskovým mluvčím nebo pracovníkem tiskového oddělení.
e) O přijetí na základě písemné přihlášky uchazeče rozhoduje členská komise, kterou volí řídící výbor SN ČR. Sporné případy posuzuje rozhodčí komise. Nezbytnou součástí přihlášky je vyjádření územního sdružení SN ČR působícího v místě tvorby uchazeče (bylo-li tam ustaveno) a doklady o profesním působení.
f) Přijatý člen má právo se stát členem pobočného spolku – územního sdružení, redakčního, vydavatelského, profesního či studentského sdružení, který uvede v přihlášce, pakliže s tím toto sdružení souhlasí.

 Čekatelství na členství

a) Pro přijetí za člena je stanovena lhůta 12 měsíců, v níž má zájemce doložit svoje působení v oboru a splnění požadavků pro přijetí za člena.
b) Lhůta začíná běžet podáním přihlášky a jejím projednáním pobočným spolkem v místě působení čekatele, případně přímo v členské komisi. Sdružení může se zdůvodněním navrhnout zkrácení této lhůty, rozhoduje členská komise.
c) Po uplynutí lhůty se ta součást SN ČR, která přijala přihlášku, vyjadřuje ke splnění podmínek členství.
d) Čekatel je držitelem průkazu Syndikátu novinářů ČR s vyznačenou formou a popisem členství dle odstavce a). Platí čekatelský příspěvek do Syndikátu novinářů ČR, nemá právo být volen a volit do orgánů Syndikátu, ale smí se jich účastnit s hlasem poradním. Nemůže být držitelem průkazu Mezinárodní federace novinářů.
e) O výjimkách je oprávněn rozhodnout řídící výbor na doporučení členské komise.

Kolik to stojí?
Roční členský příspěvek je pro řádné členy 750,- korun, pro studenty a seniory 350,- korun a pro mimořádné členy 1 150,- korun. Zaplatit ho můžete buď v kanceláři hotově, nebo složenkou, nebo převodem na náš účet 6007047001/5500. Jako variabilní symbol uveďte číslo svého novinářského průkazu.

Přihlášku naleznete zde